Trygghet- Omsorg - Tillit

Epets verksamhet

Epet är ett HVB  och skyddat boende och vi har plats för sex klienter. Verksamhetens uppdrag är främst skydd, kvalificerad omvårdnad och införlivande av självskydd. I skalskyddet ingår bland annat slussdörrar, ljussensorer, takfönster samt skyddsrum. 

Arbetet vilar på en psykodynamisk förståelse för människor i kris ifrån en missanpassad miljö och verksamheten utgår från en miljöterapeutisk organisation. Alla delar i verksamheten syftar till att ge de placerade klienterna fysiskt skydd samt att stödja dem i att implementera ett inre skydd. Omvårdnaden består i att skapa trygghet och tillit. Psykosocialt förändringsarbete såsom motivationsarbete och jag-stödjande insatser är avgörande för att kunna fullfölja verksamhetens uppdrag. Arbetet på Epet syftar till att den placerade ska kunna komma tillbaka in i samhället på ett säkert sätt och öva på att leva skyddat men ”öppet” genom sitt fingerade namn och sin skyddshistoria. Därför ska klienterna gå i de kommunala skolorna, ha praktik eller arbete, allt utifrån individuella behov och socialtjänstens uppdrag.

Boendet är utformat så att de boende har ett eget rum med egen dush och WC som är sammankopplad med gemensamhetsutrymmen och det gemensamma gymmet, vilket innebär förutsättningar för en individuellt utformad vård.
Målet är att klienten ska komma att utveckla en ökad självkänsla, en stärkt identitet och en ökad förmåga till självständigt agerande. I samband med att dessa egenskaper stärks kan klienten också införliva ett självskydd.
 

Våra metoder

Ett miljöterapeutiskt förhållningssätt finns i den vardagliga verksamheten där flickorna/kvinnorna erbjuds en förutsägbar miljö med återkommande rutiner. Personalen arbetar i team kring klienten, där kontaktpersonen har ett övergripande ansvar för samtal, möten och praktiska göromål. Vi arbetar med veckoscheman där klienten är delaktig och påverkar hur det individuella schemat ska se ut, detta för att öka förutsägbarheten och delaktigheten. Kontinuerliga och strukturerade samtal med kontaktperson sker varje vecka. Med uppdraget från socialtjänsten som grund arbetar medarbetarna tillsammans med klienten fram den individuella genomförandeplanen, som blir ett aktivt verktyg.

Som ett komplement till det gedigna arbete vi lägger på varje klient samverkar vi även med hälso- och sjukvård samt med skola som alla ligger i närheten av boendet. 

Kompetens

Personalen som arbetar på Epet  har alla adekvat utbildning. Utöver detta finns kompetens inom hederskontext, HBTQ, trauma, pedagogik, familjeterapi, psykoterapi och miljöterapi. Medarbetarna har regelbunden extern handledning och kunskapsutveckling.

Verksamheten är anpassad för de olika åldersgruppernas behov genom den kompetens och medarbetartäthet som ryms inom verksamheten.

Kvalitet

Kvalitetsarbetet på Epet har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Vi har ett gediget kvalitetsledningssystem som bland annat består av:

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys
loading...

Här känner jag mig äntligen hemma - och att ni förstår utan att döma 

Följande språk finns på Epet:

Svenska
Engelska
Arabiska
Marockanska
Franska
Italienska
Dari